Proces

Proces (vroeg)signalering

 

Beschrijving proces

Bronnen

Signalen en vroegsignalen kunnen uit verschillende bronnen naar voren komen. Een eerste bron vormen de meldingen over nieuwe of veranderde risico’s, kansen, effecten en bezorgdheden door RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-ers en partnerorganisaties. Daarnaast worden deze onderwerpen beschreven in publicaties en in nieuwsbrieven. Op (internationale) congressen wordt door experts relevante informatie uitgewisseld. Ook kunnen meldingen van (mogelijke) signalen  gedaan worden op deze website. 
Naast deze meldingen, worden er verkenningen uitgevoerd naar de invloed van trends op milieu, veiligheid en gezondheid. Trends worden bekeken vanuit 5 verschillende perspectieven. Hieruit kunnen mogelijke (vroeg)signalen naar voren komen. 

 

Lijst

Al deze meldingen vormen een lijst met mogelijke signalen en vroegsignalen.

 

Beoordeling & bevraging

De RIVM-expert beoordeelt (vaak samen met collega's) of de signalen op de lijst relevant en op de website opgenomen moeten worden. De expert informeert ook de dossierhouder van IenWMinisterie van Infrastructuur en Waterstaat. Daarnaast worden experts jaarlijks bevraagd op nieuwe risico's en bezorgdheden in hun vakgebied. Indien nodig worden externe experts geraadpleegd.

 

Afstemming 

In een volgende stap kijkt de klankbordgroep mee en deze geeft ook suggesties voor de wijze van publiceren. De klankbordgroep bestaat uit geraadpleegde experts, themahouders, lijnmanagement, opdrachtgever(s) en externe partijen.
De redactieraad heeft tot slot als doel om de communicatie tussen het signaleringsproject, het RIVM en IenW af te stemmen. De redactieraad bestaat uit leden van het projectteam, communicatie IenW en communicatie RIVM.

Werkwijze Resultaten

Werkwijze projectteam

 • Doorlopend (vroeg)signalen opvangen via bronnen, mogelijke aanpassingen op site afstemmen met experts en redactieraad.
 • Informeren klankbordgroep over wijzigingen (vroeg)signalen op de site.
 • Jaarlijks expertbevraging naar (vroeg)signalen op de site (update).
 • Jaarlijks twee bijeenkomsten om (vroeg)signalen  en methodiek te bespreken met samenwerkingspartners en stakeholders.
 • Vier jaarlijks literatuuronderzoek naar trends in het sociale, technologische, ecologische, economische en politieke domein (STEEP).
 • Jaarlijks een  á twee trends uit het literatuuronderzoek bekijken vanuit vijf perspectieven met betrekking tot gevolgen voor het milieu, gezondheid en veiligheid samen met experts met kennis over de betreffende trend.  Dit kunnen experts zijn van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, maar ook bijvoorbeeld van de Gezondheidsraad, het Planbureau voor de Leefomgeving, het  Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut , het Sociaal en Cultureel Planbureau of het Rathenau Instituut.

Resultaten

 • Beschrijving van signalen en vroegsignalen.
 • Lijst met trends uit literatuuronderzoek van 2016.
 •  Uitwisseling van  signalen en methodieken met samenwerkingspartners en stakeholders.
 • Verkenningen waarin een trend en de gevolgen hiervan voor milieu, gezondheid en veiligheid worden beschreven.
Rollen

Rollen

 

Betrokkenen

Bestaat uit

Rol

Taak

Expert in milieugezondheid of externe veiligheid RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en externe experts Beoordelen en aanleveren
 • Aandragen van signalen en vroegsignalen
 • Beoordelen gemelde signalen en vroegsignalen, afgestemd met andere experts binnen hetzelfde thema
 • Teksten beoordelen op inhoudelijke juistheid en actualiteit
 • Informeert dossierhouder IenWMinisterie van Infrastructuur en Waterstaat
Klankbordgroep Experts, lijnmanagement, kennispartners Adviseren en afstemmen
 • Advies over signalen en vroegsignalen
 • Melden mogelijk nieuwe signalen
 • Advies over vormgeving website
Projectteam RIVM Uitvoeren en coördineren
 • Signalen en vroegsignalen verzamelen
 • Teksten website maken en onderhouden
 • Websitebeheer
 • Contacten met kennispartners onderhouden
 • Kennisuitwisseling tussen kennispartners faciliteren
 • Verkenningen uitvoeren
Redactieraad RIVM-projectteam, RIVM-communicatie en IenW-communicatie Informeren
 • RIVM-communicatie en IenW-communicatie geïnformeerd met nieuwsbrief en bijeenkomsten